Свиква се Годишното общо събрание на БАТСЗМ на 14.06.2014 г.

ДО

ЧЛЕНОВЕТЕ НА

Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ         НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО          ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”

ПОКАНА

Уважаеми Членове,

Уведомявам ви, че Управителният Съвет на  Сдружение „БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРСАЧИТЕ НА САМОРОДНО ЗЛАТО И МЕТЕОРИТИ”, регистрирано с решение 01/2012 г. на СГС – ФО, ф.дело 654/2012, с БУЛСТАТ 176415021 СВИКВА Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 14.06.2014 г. от 12.00 часа в зала на Business & Networking Club,  находяща се в гр. София, кв. Лозенец, ул. Златен рог 16, при следния дневен ред:

„Приемане на отчета за дейността на Управителния съвет на Сдружението за 2013 г.“

Поканват се да присъстват всички членове на Сдружението. Членовете на Сдружението могат да участвуват в Общото събрание лично или чрез представител, въз основа на писмено пълномощно, като едно лице може да представлява не повече от трима членове на общото събрание. Пълномощник може да бъде само физическо лице. Членовете – юридически лица се представляват в Общото събрание от законните им представители или изрично упълномощено лице. Пълномощните трябва да бъдат издадени изрично за участие в конкретното Общото събрание на Сдружението.

Регистрацията на членовете ще започе в 11.30 часа.

При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно и ще се проведе в 13.00 часа на същото място и при същия дневен ред и ще бъде проведено независимо от броя на явилите се членове

Share Button