Новини

Share Button

Практически наръчник на златотърсача

В последно време темата за златотърсачеството в България бе широко експлоатирана в средствата за масово осведомяване, особено от вестниците и списанията. Но повечето от публикациите бяха дело на журналисти, дирещи поредната сензация, или от научни величия, които предлагаха своите теоретични разсъждения по проблема. Намериха се дори и самоуки или самообявили се екстрасенси, които “уточняваха” тоновете (в хиляди и милиони) злато, лежащи тук-там из България, я имаше и такива, предлагащи на “обрулената” ни държава да я превърнат в рай, ако…
“Блажени са верующите…”- пише в Библията и сигурно е така, но ние ще кажем – “Глупави са вярващите… на празно думци”, и още: ще спечелят вярващите в себе си, в разума си, в силите и желанието си да просперират. Защото успехът в живота никога не е бил плод на молитви, а на здрава, както казва българинът – яка работа. Така е и в нашия случай – вярвайте в здравия разум, в мишците си, защото ви чака яка работа.
Но безцелното прехвърляне на каквито и да е насипи няма да ви донесе успех, ако не сте запознати с някои от основните белези, по които ще определите има ли злато в реката, струва лиси физическия труд и другите разх оди (хра на, бензин, инструменти).
Предлагаме ви в най-синтезиран вид определени пос¬тановки, почиващи най-вече на практическия опит, за опреде¬ляне на златоносността, както и други технологични особености.

1. При меко, глинесто дъно – златото е на дъното, често в самата глина, особено ако е пореста.
* 2. Остъргвайте с лопата или с друг подходящ инстру¬мент добре дъното, най-вече ако по него има дупки, рязове, ( екове, пукнатини.
3. В повечето случаи (80 на сто) златото е в пласта, легнал на самото дъно и до 50-60 см над него.
4. Наличието на олово, железен прах и железни пред¬мети (в населено място) в определен пласт или на дъното е сигурен
белег за концентриране на златинки (по-богат участък).
5. Когато в насипа ясно са очертани няколко пласта различни наслагвания, вземете проби поотделно от всеки пласт.
6. Ситното като прах злато ©признак, че ще трябва да потърсите по-силен участък нагоре срещу течението на реката (дерето).
7. Ситно като прах злато можеше да откриете и на повърхността на насипа – в корените на тревите и дърветата (особено на върбите).
8. Твърде ситните златинки понякога дори плуват в гаванката – внимавайте, сейте леко и плавно.
9. По-едрите златинки са знак, че сте близо до място, откъдето “тръгва” златото, но не очаквайте да откриете злато¬носна жила.
10. Жълтият, ръждиво-кафявият или черен цвят на част от насипа са признак за по-голяма концентрация на златинки – работете внимателно!
11. Ако вл яво или вдясно от сегашното корито на реката (дерето) забележете бивше (старо) корито на реката (дори да е на по-високо място от новото), вземете проби и от там, защото водата е текла на това място преди стотици или хиляди години и вероятността за по-наситен златоносен пласт е по- голяма.
12. Внимателно проучвайте местата преди, в и след завой на реката. Отхвърлените от водата насипи вляво или вдясно, след катотеоретичносиобяснитекакеударилав брега (висок или нисък – има значение) и накъде е вероятно да е отхвърлила или утаила златото, са ваш обект за обстойно проучване.
13. След рязък завой и.последвало затихване на вълна¬та (прав участък) очаквайте златоносен насип и в самата река.
14. При наличие на скали (ронливи и напукани) в реката и по брега непременно ги проучете – разкъртете от скалата, остържете рязовете и дупките по нея – златинките се вмъкват в пукнатините.
15. При глинесто дъно, поресто (най-често жълта или сива глина) златинките се забиват понякога до 50-60 см дълбочина.
16. При твърдо, скалисто и особено равно дъно не очаквайте нищо, но проверете хлътвания, дупки, рязове.
17. При среща с голям камък или скала в реката водата носи и отлага златинките след камъка (пред камъка, гледано срещу течението на реката).
18. Водопадите и праговете по течението на реката също са обект на внимание. Да остане злато във водопада е почти изключено, поради силната ударна вълна, която непре¬къснато бие дъното и изхвърля от него всичко. Златото се утаява след водопада, особено ако следват нови хлътвания на речното дъно, прагчета.
19. Прегледайте внимателно, до дъно. насипа пред водопада – най-често там се образува скална преграда за по- тежките частици (олово, желязо, злато).
20. Безсмислено е да се търси злато след построените по реката язовири. Не защото го няма, а защото липсата на вода е довела до затлачване на коритото, огромно количество пясък и баластра са останали непромити, коритото е обрасло с трева, блатни растения, има тиня и “г.н. Търсете и правете проби над язовирите. Ако се скъса стената на микроязовир, построен на река, за която сте сигурни, че е златоносна, посетете незабавно района.
21. Следете времето! След големи дъждове и наводне¬ния посещението ви в някои златоносни райони (веднага след пороя) ще ви изненада. Проверете новообразувалитесе наси¬пи вътре в реката.
22. При някои по-буйни планински реки насипите пред¬ставляват цели купчини вляво и вдясно от завоите – проверете наситеността им.
23. Направете проби за наличие или отсъствие на пла¬стинки и от склоновете по бреговете на реката – най-често златото се е свличало по тези склонове.
24. Може да попаднете на насип, в който камъните и пясъкът са кални, дори все още влажни и лепкави. Това е добър признак – този вид насипи са обра зувани от силна ударна вълна, влачила кал и камъни Златинките са едри, топчести. или като иглички.
25. Измивайте добре оваляните в кал или глина камъни или скални отломъци от насипа – златинките полепват по тях.
26. Сред златинките често можете да откриете бели.
частично бели, частично жълти – това е злато с наличие на живак (амалгама)- не ги изхвърляйте!
27. След изземване на част от насипа промийте дъното с вода, съберете я в хлътнало място и внимателно с ръце оберете материала в гаванката.
28. За да работите по-ефективно, работното ви място трябва да бъде срещу течението (за да не засипвате с пясък необработената площ). Отделяйте на една страна камъните, на друга – пясъка. Работете фронтално (независимо срещу или покрай брега) – пред вас да бъде необработеният участък, а зад гърба ви – промитият материал.
29. Работете правилно с гаванката – много често събра¬ното с труд злато може да бъде не забелязано изхвърлено от вас.
30. Не вземайте златинките с ръка или с пинсета – това е абсолютно недопустимо за златотърсача. Златинката може да бъде изхвърлена от водата, да полепне по ръката, да отхвръ¬кне. Отмийте златинките с една-две шепи вода в съд (канче).
31. Напълно почистеното злато се държи винаги във вода (добре е да използвате шишенце от лекарство с гумена капачка – след изтласкване на въздух от него то се затваря почти херметически).
32. Всеки обект си има свои специфични особености и винаги има изключения от изброените по-горе правила. Важно¬то е тези особености да бъдат навреме установени. Наприг/..;р при някои обекти златинките са по дъното и в пласта на 20-40 см над него (тогава горният пласт се изхвърля), а при други обекти златинките се намират преимуществено в горните пла¬стове до 50-70 см отгоре надолу (тогава просто избягвайте да работите долните пластове). От друга страна обаче отделни места в един обект са наситени със златинки по един принцип, а други – по друг. Точно поради тези причини трябва по-често да извършвате проби.
33. Никога не правете само по две-три проби от едно място. Нормално е да се направят поне десетина – от горен пласт (2-3), от средни пластове (няколко), от долни пластове и от дъното.
34. Ако златинките в повечето проби са поне 2-3 или 5. залагайте съоръженията си. Една гаванка събира около 2- 3 лопати, следователно минимумът за активна работа е поне
1-2 златинки от две лопати. Говорим за абсолютен минимум.
35. Независимо от констатираните положителни про¬би, след започването на работа често се оказва, че количе¬ството на златинките е минимално и сякаш не отговаря на /становеното в пробите. Не се отчайвайте: Първо – златинки¬те, които виждате в преградките или квадратчетата по гума¬та в улея, са много по-малко от действително наличните (много от тях са скрити под песъчинки и камъчета). Второ – зсяка следваща лопата може да ви донесе многократно човече златинки от досегашните Обектите, където се проя¬вява този ефект, се наричат “точкови”, а наслагването на пластинките в насипа -”точково”.
36. Материалът за проба се навлажнява добре,след <ато се постави в гаванката.С ръце се отстраняват едрите <амъни,след което започва същинското промиване.Движе- нието на гаванката и на материала в нея трябва да бъде збратнопропорционално – при движение на гаванката на- 1ред материалът трябва да се движи назад и обратно. След няколко движения назад -напред задната част на гаванката насочена към вас) вместо да се придвижи напред се повдига \еко нагоре,при което водата в гаванката, напускайки я, /влича леките частици и те излизат от нея. От време на време оазравяйте останалия в гаванката материал. Отмиването на излезлия отгоре пясък става чрез клатене на гаванката наляво и надясно и с повдигане на края й. Не дръжте гаван- <ата над водата, а леко я подкрепяйте да “плува”, без да тотъва.
37. Често пъти, по редица обективни причини (вид на насипа, особености на реката, на дъното, на завоите и т.н.), наслагването на златинките е “точково” – след “добра точка” следва почти ялов материал, после отново добро насищане със златинки и т.н. Не напускайте обекта – при такива насипи се изисква настойчивост и изземване на насипа, докато не се /бедим в безплодността му. Често пъти една “точка” компен¬сира труда ви за цял ден.
38. Много е важен изборът на гаванка. Имайте пред- нид, че Ье придобива навик да се работи с определен вид аванка и ако не е от най-добрите и “изпуща” златинки – сърдете се на себе си. Така се привиква с определен модел, че дори и да ви предложат много по-добра и удобна гаванка, няма да можете да работите добре с нея.
39. Червената вьрба, орехът и тополата са най-доб¬рият материал за направата на гаванка. Отрязаният от ство¬ла първичен материал за гаванка не трябва да се оставя да изсъхва (той ще се напука), а да се работи веднага При невъзможност да се обработва, потопете материала в кори¬тото с вода.
40. Най-добре е останалите съоръжения, повишава¬щи производителността на труда, с изключение на златарс¬кото корито, да се изработват от листова стомана (дебелина -1,5-Змм).
41. Никога не работете с гаванка продължително време – тя е само за проби. Не че е невъзможно, но ще ви коства много физически усилия и много загуба на време. По- добре е да монтирате най-простата система от улей и корито или от два улея.
42. Металните части на кирката и лопатата да бъда г от стомана.
43. Не се доверявайте на слухове къде има и къде няма злато. Само пробите, извършени от вас, имат истинска стойност.
44. Преди тръгване проверете по списък (той се изго¬твя още в началото на дейността ви като златотърсач) взели ли сте всички необходими неща за работа и лагеруване.
45. Дори и да сте “търсач на силни усещания”, дори и да сте свикнали със самотата, не отивайте сам на който и да е обект. Ваш добър приятел, не само запален златотърсач, ще ви бъде не само за добра компания – редуването на работните места, общите усилия и общуването ще направят златотърсаческия ви излет много по-приятен. Работете об¬що и делете по равно!
46. Често златоносните обекти са в населени места – общувайте с хората! Не е добре заради нечии груби обноски да се говори за златотърсачите като за диваци. Истинският златотърсач е общителен и толерантен човек, с положителни емоции и висока култура.
47. При желание от страна на семейството (семейс¬твата ви) правете златотърсачески излет с цялото семейство.
Ще прекарате незабравими мигове сред природата, край лагерния огън.
48. Водете си записки за особеностите на различни¬те обекти, за добива от тях. Тези бележки непременно ще ви послужат по-късно, защото ще сте отбелязали какъв профил има дъното, а това ще ви спести време.
49. Не разчитайте само на определен брой обекти. Търсете винаги нови. Когато пътувате към някой планински или полупланински район с автомобил, носете поне гаванка и лопата.
50. Разпитвайте възрастни хора за предишен злато- добив, за наименования на стари селища и местности (дере¬та, реки). Това може да ви насочи в търсенето ви. (Пример: с.Котец,р.Златарица, Перперек, Бакърдере, р.Златица, с.Зла- тосел ит.н.).

 

P.S.Надявам се тази информация да ви бъде полезна ,особено за начинаещите колеги които тепърва започват да практикуват това хоби.Успех.

Share Button